Raad van Toezicht

Samenstelling Raad van Toezicht (RvT)

In 2017 is, door het verstrijken van haar termijn, Nicole van Dinteren afgetreden. De RvT kijkt terug op een waardevolle periode van samenwerken met Nicole. In de jaren dat zij als toezichthouder voor SKL heeft gewerkt (en ook nog daarvoor als bestuurslid), is zij met haar expertise op het gebied van marketing en ondernemerschap van grote waarde geweest voor de stichting. Gedurende 2016 heeft de werving plaatsgevonden voor een nieuw lid, waarbij de profielkenmerken ondernemerschap en marketing centraal stonden. Sinds 1 januari 2017 is Ellen Dekker toegetreden tot de RvT.

In 2015 heeft de Raad van Toezicht besloten om af te wijken van het statutair bepaalde aantal leden (5-7). De Raad van Toezicht is van mening dat zij voldoende in staat is om met een bezetting van drie leden de taken van de Raad van Toezicht te kunnen vervullen en vindt een drieledige Raad van Toezicht passender bij de huidige context waarin de stichting zich begeeft. Tevens is voorgenomen om dit besluit na een jaar te evalueren tijdens de jaarlijkse zelfevaluatie en naar aanleiding van de evaluatie te bepalen of een drieledige Raad van Toezicht voldoet. Tot op heden is de RvT voornemens het aantal van drie leden te handhaven.

In 2017 bestond de Raad van Toezicht derhalve uit de volgende leden:
Helma van der Hoorn (voorzitter) • Peter van Diepen • Ellen Dekker

Alle leden zijn benoemd voor een statutaire periode van drie jaar en kunnen maximaal twee keer herbenoemd worden. De samenstelling van de Raad van Toezicht is in overeenstemming met de statutair bepaalde kennisgebieden. In de Raad zijn verschillende kwaliteiten en deskundigheden aanwezig: bestuurlijk, financieel, juridisch, strategie en marketing, pedagogisch, sociaal beleid en kennis van politiek-maatschappelijke verhoudingen.

Rol van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Directeur / Bestuurder, de uitvoering van de taken en de uitoefening van bevoegdheden door de Directeur / Bestuurder en de algemene gang van zaken in de stichting. Tevens oefent de Raad die taken en bevoegdheden uit die hem in de wet en in de statuten zijn opgedragen of toegekend, een en ander met het oog op de maatschappelijke belangen van de stichting. De Raad van Toezicht kan de Directeur / Bestuurder gevraagd en ongevraagd adviseren en staat haar met raad terzijde.

Ontwikkelingen

Een belangrijke ontwikkeling die de agenda van de Raad van Toezicht hebben gevuld in 2017 is onder andere de strategische samenwerking met het onderwijs en de IKC vorming. Andere onderwerpen die zijn besproken zijn onder andere de ontwikkelingen op het gebied van personeelsbeleid, waarbij ingezet wordt op de ontwikkeling van medewerkers en het vergroten van hun autonomie en de overname van het parapluutje in Heerhugowaard. Verder wordt met enige regelmaat gesproken over lokale en landelijke ontwikkelingen in de kinderopvangsector.

De Raad van Toezicht kijkt met trots terug op een succesvol jaar, waarin de steeds verdergaande professionalisering van de organisatie onder leiding van de directeur / bestuurder goed zichtbaar is.

Vergaderingen

In het jaar 2017 heeft de Raad drie maal vergaderd en een keer een aantal locaties bezocht. Daarnaast heeft apart een gesprek plaatsgevonden met de centrale ondernemingsraad en de accountant. De agenda’s van de vergaderingen worden voorbereid door de Directeur / Bestuurder in overleg met de voorzitter van de Raad van Toezicht.


Vaste onderwerpen

Naast onder andere de bovenstaande ontwikkelingen is de agenda van de vergadering gevuld met een aantal vaste onderwerpen, zoals: verantwoording door middel van periodieke managementrapportages, de jaarrekening over 2016 en de begroting 2018.

Governance

De Raad van Toezicht hecht grote waarde aan een transparant ondernemingsbestuur waarin de belangen van alle belanghebbenden op passende wijze worden meegewogen. Dit betekent dat de Raad voornemens is om jaarlijks contact te hebben met ouders en medewerkers, vertegenwoordigd in de OR en COR. In 2017 heeft een afspraak met de OR plaatsgevonden.


Onafhankelijkheid

Alle leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk van de stichting. Er bestaan geen overlappingen met andere bestuursfuncties. Geen van de leden is of was in het verleden in dienst van SKL.


Bezoldiging

De leden van de Raad van Toezicht worden bezoldigd conform de richtlijnen van de NVTK.

Tenslotte

De Raad van Toezicht heeft waardering voor de bereikte resultaten in 2017 en

spreekt hiervoor erkentelijkheid uit jegens de Directeur / Bestuurder en

jegens alle medewerkers van de stichting.